Untitled Document
Journal > ARABIYAT
25 best cited articles
No
Publikasi
citation
1
Pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa arab
A Muradi
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 1 (1), 29-48,Tahun 2014
2
2
Implementasi kurikulum 2013 pada pembelajaran bahasa arab di madrasah ibtidaiyah
AM Albantani
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 2 (2), 178-191,Tahun 2015
1
3
Al-Dzhawahir Al-'Arabiziyah: Muhawalah Li Ta'alum Al-Lughah Infiradiyan Min Khilal Al-Internet
F El-Zahraa
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 1 (2), 293-312,Tahun 2014
1
4
ATSAR ISTIKHDAM THARIQAH AL-QIRA'AH AL-MUTAKARIRAH FI MAHARAH AL-KITABAH
R Rihlah, A Royani
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1), 159-172,Tahun 2016
0
5
DAUR AL-MUDARRIS AL-NATHIQ BI AL-'ARABIYAH FI TARQIYAH AL-KIFAYAH AL-ITHISHALIYAH LADA AL-THULLAB AL-AJANIB
A Akhiryani
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1), 140-158,Tahun 2016
0
6
AL-SIYAQ FI TARJAMAH KITAB AL-LUGHAH AL-'ARABIYAH ILA AL-LUGHAH AL-INDUNISIYAH
D Zuliati
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1), 122-139,Tahun 2016
0
7
NAZHARIYAH AL-'AMIL WA TADLAFUR AL-QARA'IN INDA TAMMAM HASAN
T Luthfi
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1), 98-121,Tahun 2016
0
8
AL-KUTUB AL-MU'ALLAFAH FI TA'LIM AL-LUGHAT WA MANAHIJUHA HATTA AWAKHIR AL-QARN AL-TSALITS'ASYAR AL-HIJRI
BB Abdullah
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1), 84-97,Tahun 2016
0
9
ISYKALIYAH TARJAMAH AL-NUSHUS AL-ADABIYAH AL-INJLIZIYAH ILA AL-LUGHAH AL-'ARABIYAH
A Khodir, S Binti
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1), 76-83,Tahun 2016
0
10
AMIR AL-MU'MININ UMAR IBN KHATHAB: RAID AL-TAKHTHITH AL-LUGHAWI WA TA'RIB AL-TA'LIM
JA Jassem
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1), 52-75,Tahun 2016
0
11
KAJIAN GENDER PADA NOVEL KARYA NAWAL EL SAADAWI DAN SUTAN TAKDIR ALISJAHBANA
DS Ritonga
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1), 13-31,Tahun 2016
0
12
STANDARISASI KURIKULUM PENDIDIKAN BAHASA ARAB DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
M Abdul Wahab
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1), 32-51,Tahun 2016
0
13
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KOTA PADANG
M Ritonga, A Nazir, S Wahyuni
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 3 (1), 1-12,Tahun 2016
0
14
Model pembelajaran diskoveri sebagai strategi pembelajaran bahasa arab
E Mahyudin
,Tahun 2016
0
15
Wacana naratif kehidupan nabi isa dalam al-qurʼan
T Edidarmo
,Tahun 2016
0
16
FONOLOGI DAN MORFOLOGI BAHASA ARAB'AMIYAH MESIR
M Mufrodi
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 2 (2), 192-215,Tahun 2015
0
17
LAFAZH DAN MAKNA DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN LINGUISTIK IBN JINNI
W Susiawati
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 2 (2), 167-177,Tahun 2015
0
18
PUISI ARAB DAN PROTES SOSIAL: KAJIAN STRUKTUR-MUATAN PUISI SHA'ALIK PRA-ISLAM
A Ilham
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 2 (2), 154-166,Tahun 2015
0
19
PENGEMBANGAN TEMA DALAM BUKU AL-QIRA'AH AR-RASYIDAH UNTUK PELATIHAN MENULIS KREATIF BAHASA ARAB
MY Anis, A Arifuddin, E Farhah
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 2 (2), 144-153,Tahun 2015
0
20
AL-AL'AB AL-LUGHAWIYAH FI TA'LIM AL-LUGHAH AL-'ARABIYAH FI AL-MADARIS AL-IBTIDAIYAH FI BARNAMAJ J-QAF FI MALAYSIA: DIRASAH TAHLILIYAH
AR Chik
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 2 (2), 278-298,Tahun 2015
0
21
TA'LIM AL-LUGHAH'ABR AL-TSAQAFAT WA TATHBIQUHU FI TA'LIM AL-LUGHAH AL-'ARABIYAH FI INDONESIA
N Nasaruddin
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 2 (2), 243-261,Tahun 2015
0
22
AL-ADAB AL-ISLAMI BAINA AL-QIYAM AL-KHULUQIYAH WA AL-JAWANIB AL-FANNIYAH
EA Elminshawi
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 2 (2), 230-242,Tahun 2015
0
23
TAHLIL MUHTAWA KITAB" AL-LUGHAH AL-'ARABIYAH" LI AL-SHAF AL-KHAMIS FI MALAYSIA
WM Syairozi
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 2 (2), 262-277,Tahun 2015
0
24
MANHAJ TADRIS AL-ADAB AL-'ARABI LI GHAIR AL-'ARAB
AK Abukhudairi
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 2 (2), 216-229,Tahun 2015
0
25
TAHLIL AL-AKHTHA'INDA MUTA'ALLIMI AL-LUGHAH AL-'ARABIYAH LI AL-NAATHIQIINA BI GHAIRIHA
KK Farraj
Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban 2 (1), 112-129,Tahun 2015
0